Riešenia

Bezpečnosť
akustický detektor trieštenia skla, Hallov senzor, hladina kvapaliny, pohybový senzor, prietok tekutiny, prítomnosť vody, svietivosť, teplota, vlhkosť

Demonštrátor
akcelerometer, GPS, pohyb,  teplota, tlačidlo, zvuk

Detektor dymu

Enviromentálny monitoring
akcelerometer (pohyb, vibrácie), CO2, diferenční tlak, svetelnosť (presnosť luxov) – inteligentné osvetlenie, vlhkosť, žiarivosť (LDR), teplota, 4-20 mA alebo vstup 0-5 V

Inteligentní správa paliet
akcelerácia, hmotnosť, lokalizátor, teplota tovaru

Kontrola radiácie
Geiger trubice [ ß, γ ] (Beta a Gamma)

Kvalita ovzdušia
amoniak (NH3), fosfán (PH3), chlór (CI2), chlorovodík (HCI), etanol, etylenový oxid (ETO), isobután, kyanovodík (HCN), kyslík (O2), metán (CH4), oxid dusnatý (NO), oxid dusičitý (NO2), oxid siričitý (SO2), oxid uhoľnatý (CO), oxid uhličitý (CO2), ozón (O3), sírovodík (H2S), toluén, uhľovodíky (VOC), vodík (H2)

prachový senzor – znečistenie (PM1 / PM2,5 / PM10), atmosferický tlak, teplota, vlhkosť

Kvalita vody (rieky, jezerá, moria)
oxidačne-redukčný potenciál (ORP), pH, rozpustený kyslík (DO), vodivosť, teplota, turbidita (zákal)

Merania
detekcia úniku tlaku, elektrina, merač kalórií, plyn, spotreba, teplota, vlhkosť, voda

Monitoring podmienok v miestach pre zvieratá
denní / noční cyklus osvetlenia, relatívna vlhkosť, teplota

Monitorovanie prepravy
detekcia svetla, teplota

Zaobchádzanie s odpadom
núdzové zastavenie, pohyb, teplota motoru, teplota oleja, úroveň plnosti

Parkovanie
magnetické pole (3 osy)

Smart Cities
hluk, lineárna výchylka trhlín, svietivosť, teplota, ultrazvuk, vlhkosť

Tlačidlo (button)
názor

Trekovanie pohybu
akcelerometer, GPS

Trekovanie zvierat
GPS, krokomer

Včelie úle
váha, teplota

Ventilácia
teplota, tlak

Vodné ionty
bromid (Br-), dusičnany (NO3-), fluorid (F-), fluoroborat (BF4-), chlorid (CI-), jodid (I-), vápník (Ca2+), meďnatý (Cu2+), olovo (Pb2+), pH, striebro (Ag+)

Poľnohospodárstvo
anemometer, atmosférický tlak, okolitá teplota, priemer stoniek, rýchlosť vetra, teplota pôdy, slnečné žiarenie, zrážkomer, vlhkosť listov, vlhkosť pôdy, vlhkosť vzduchu

Konkrétne riešenia?

Zaujíma vás konrkétne riešenie pre váš use case? Kontaktujte nás a my sa vám ozveme.